دانشگاه پیام نورقروه

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

اطلاعیه پرداخت شهریه

اطلاعیه پرداخت شهریه

مقتضی است کلیه دانشجویان بدهکار نسبت به پرداخت بدهی  شهریه حداکثر تا پایان آذر ماهاقدام نمایند در غیر این صورت مشاهده نمرات میان ترم، دریافت کارت ورود به جلســه آزمـــون و...دانشجویان بدهـــکار مقدور نمی باشد.                                                                                                         امور مالی دانشگاه پیام نور قروه                                                                                                        

1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به دانشگاه پیام نورقروه می باشد .

بالا نسخه رومیزی

, ( )